Regulamin rezerwacji

I. Postanowienia wstępne.

 1. Najemca, który przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego Tym samym przyjmuje do Wiadomościach i. akceptuje warunki Regulaminu strony Compliance Internetowej.
 2. Najemcą żart każdy KTO rejestruje SIĘ w serwisie JAKO Najemca, TZN. zamierza korzystać z Usług rezerwacji Obiektów.
 3. Każdy żart Wynajmującym, KTO rejestruje SIĘ w serwisie JAKO Wynajmujący, TZN. zamierza korzystać z Usług pośrednictwa w wynajmie Obiektów.
 4. Niniejsze postanowienia określają warunki, Na jakich Najemca moze dokonać rezerwacji Obiektów i zawrzeć umowę najmu z Wynajmującym.
 5. Akceptant NIE żart Strona umowy najmu Obiektów, jedynie pośredniczy w jej zawarciu. UMOWA najmu zawierana pomiędzy Wynajmującym żart Najemcą.II. Rejestracja w serwisie

 1. Warunkiem dokonania rejestracji w żart serwisie:
  . wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych Osobowych i adresu e-mail.
  b. zapoznanie z Regulaminem Strony SIĘ Internetowej, Regulaminem DLA Najemcy dodał Regulaminem dokonywania Płatności przez Dotpay
  c. zaakceptowanie powyższych Regulaminów
  d. udostepnienie Najemcy Konta w serwisie wraz z panelem zarządzania kontem
 2. Dokonując rejestracji Klient automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.


III. Rezerwacja, opłaty

 1. Po dokonaniu rejestracji w serwisie, Najemca moze dokonać:
  . rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem (natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji)
  b. rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h (24 potwierdzenie godziny rezerwacji)
  c. rezerwacja z potwierdzeniem w 24 hz opcją 5 minutowego potwierdzenia telefonicznego Lub sms (24 godzin potwierdzenie +5 minut enhacement)
 2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy OD Tego czy Wynajmujący przewidział Dany typ rezerwacji w odniesieniu do określonego Obiektu.
 3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:
  . zarejestrowaniu SIĘ DO serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu;
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, W Tym terminu, ilości osob dorosłych, Dzieci, płci, Miasta;
  c. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie OD wybranej formy Płatności, Karta Kredytowa Lub e-przelewem, rozliczenia transakcji Karta Kredytowa i e-przelewem przeprowadzane sa ZA pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay "
  d. uzyskaniu potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji Akceptanta wraz z linkiem do panelu klienta, W którym sklepie jest generowany-W oparciu o. Duńczyk podane przez Najemcę - elektroniczny voucher z. informacjami koniecznymi nie realizacji pobytu w Obiekcie, w szczególności z danymi osoby zarządzającej Obiektem, w Tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty pl wynajem Obiektu.
  e. Odstąpienie OD rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej dodał zrobić potrącenia z. Karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 4. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h polega na:
  . zarejestrowaniu SIĘ DO serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu
  b. dokonaniu wyboru wymaganych parametrów wyszukania, W Tym terminu, ilości osob dorosłych, Dzieci, płci, Miasta;
  c. wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego ZA pomocą serwisu
  d. uzyskaniu akceptacji Wynajmującego Na wynajem Na warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym
  e. dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej NIE później NZL w ciągu 24 godzin OD akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego zależnie OD wybranej podczas rezerwacji formy Płatności, Karta Kredytowa Lub e-przelewem,
  f. uzyskaniu potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji Akceptanta wraz z linkiem do panelu klienta, W którym sklepie jest generowany-W oparciu o. Duńczyk podane przez Najemcę - elektroniczny voucher z. informacjami koniecznymi nie realizacji pobytu w Obiekcie, w szczególności z danymi osoby zarządzającej Obiektem, w Tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty pl wynajem Obiektu,
  g. Odstąpienie OD rezerwacji po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej dodał zrobić potrącenia z. Karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.
 5. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24h z opcją pięciominutowego potwierdzenia telefonicznego Lub sms stanowi rezerwację omówioną w ust.4 z Tym Ze Najemca uzyskuje jej potwierdzenie w ciągu 5 Minut OD jej złożenia, bądź w formie połączenia telefonicznego bądź sms-em.
 6. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej powoduje ZE NIE zostaje dokonana rezerwacja.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna dodał pozostała kwota pl wynajem Obiektu NIE podlegają zwrotowi,
 8. Najemca moze zapłacić pozostałą kwotę pl wynajem Obiektu ZA pośrednictwem serwisu w przypadku dostępności takiej opcji Albo zrobić rak osoby zarządzającej Obiektem w chwili przekazania kluczy zrób Obiektu, w formie wskazanej DLA danego Obiektu.
 9. Akceptant NIE ponosi odpowiedzialności ZA ustalone indywidualnie przez Wynajmującego i Najemcę warunki Specjalne oferty cenowej i wynikające stad nieporozumienia.
 10. W cenę wynajmu wliczone sa juz opłaty ZA media (gaz, Prad, woda) dodał sprzątanie końcowe.
 11. Dojazd, wyżywienie dodał Organizacja Czasu pobytu NIE sa wliczane w cenę pobytu.
 12. Wszelkich zmian warunków pobytu w stosunku do warunków ustalonych wag voucherze dokonują - Bez pośrednictwa serwisu - Najemca z Wynajmującym.
 13. Akcpetant NIE podnosi odpowiedzialności ZA żadne skutki zamieszczenia w voucherze jakichkolwiek błędnych Lub nieprawdziwych informacji Lub danych, NIE przekazania Najemcy kluczy do Obiektu w czasie i miejscu wskazanym w voucherze, ANI ZA NIE udostepnienie Najemcy w okresie objętym Obiektu potwierdzoną rezerwacja.
 14. Akceptant NIE odpowiada ZA jakosc dodatkowych Usług oferowanych przez Wynajmującego Na Stronie Obiektu.


III. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd.

 1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach wpisanych przez Najemcę w panelu klienta i wygenerowanych w elektronicznym voucherze. Zmiany than i innych szczegółów przyjazdu należy dokonać również przez zmianę w panelu klienta.
 2. W dniu przyjazdu Klient żart zobowiązany do telefonicznego poinformowania osoby zarządzającej Obiektem o opóźnieniach w dotarciu Na ustaloną godzinę odbioru kluczy.
 3. Doba w Obiekcie rozpoczyna SIĘ o godzinie wskazanej Na Stronie Obiektu, Chyba Ze inaczej uzgodniono z Wynajmującym.
 4. Liczba osob mających zamieszkać w Obiekcie żart ograniczoną do liczby podanej w voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osob podaną w voucherze, osoba zarządzająca Obiektem moze odmówić wydania kluczy do Obiektu.
 5. Najemca zobowiązany żart zrobić dbania o zachowanie zasad Dobrego sąsiedztwa i utrzymywania w stanie zastanym Obiektu.
 6. Najemca zobowiązany żart zrobić natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o uszkodzeniach i brakach w Obiekcie dodał do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość Tych szkód i. Ich usunięcia Pokrywa Najemca bezpośrednio Wynajmującemu. Portal NIE ponosi odpowiedzialności ZA powstałe w dziesięć spory sposób.


IV. Zmiany w rezerwacji

 1. . Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej jej zwrot NIE przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, Ze zmiana Taka zostanie uzgodniona z wynajmującym (szczególnie pod względem dostępności Obiektu w nowym terminie) i dotyczy Tego samego Obiektu.
  b. Wynajmujący moze nałożyć dodatkową opłatę Na Najemcę ZA zmianę terminu rezerwacji.
  c. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną rezerwację poprzez kliknięcie bd odpowiedni związek w e-Mailu OD Akceptanta ja potwierdzającym, następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu "Fiche" NUMER uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie, wymagana żart dopłata różnicy w cenie, którą należy uiścić osobie zarządzającej w dniu przyjazdu Obiektem.
 2. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć używając do TEGO celu panelu klienta i stosując rodzaj rezerwacji uwzględniony przez Wynajmującego i jedynie w zakresie Aktualnej dostępności Obiektu.
 3. Liczba osob podana Na voucherze moze zostać zmieniona w panelu Klienta w szczegółach rezerwacji. W przypadku zwiększenia ilości osob opłaty ZA wynajem zwiększą SIĘ. Zmiana rezerwacji następuje z chwila akceptacji przez Wynajmującego wprowadzonych przez Klienta modyfikacji.


V. Przeniesienie praw i obowiązków klienta bd inna osobe


W każdej chwili klient moze przenieść bd inna osobe WSZYSTKIE przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje WSZYSTKIE warunki Tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić o zmianie rezerwującego Akceptanta Dane personalne osoby podając, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VI. Wyjątki OD CEN wynajmu


Współpraca szczegóły zrobić CEN wynajmu ZA Pobyt Dzieci dodał ZA dopuszczalność przebywania zwierząt wynikają z ustawień konkretnego Obiektu, wskazanych w opisie Obiektu.


VII. Wystąpienie sily wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, w Wynajmujący rezerwuje sobie Prawo zaproponowania Najemcy obiektu zastępczego i podobnego obiektu pierwotnie zarezerwowanego zrób.
 2. Wynajmujący ma Prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających CHARAKTER sily wyższej, anulować umowę. Dotyczy do również przypadków, W których bezpieczeństwo Osobistego Najemcy Lub Jégo majątku, Z powodów niezależnych OD Wynajmującego, NIE bedzie mogło Byc zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych ZA uslugi juz wyświadczone.

Kontakty:

Kontakt z właścicielem

Uzupełnij formularz kontaktowy na stronie wybranego apartamentu.

Kontakt 3d Travel Advisor

W razie ogólnych pytań skontaktuj się z nami.

Tel: +48 (12) 345 45 45
Fax: +48 (12) 345 45 41
e-mail: info@3dtraveladvisor.com
Aktualny czas w Polsce: 04:55:30
Pon-Pt 10:00-18:00, Sob/Nd 10:00-18:00
Kursy walut: 1 €|$|£ = 4.22|3.22|5.06 PLN

Zobacz nasz profil na Facebooku